klaszcząca dziewczynka

Rekrutacja na rok szkolny 2017 - 2018!

Rekrutacja na rok szkolny 2017 - 2018 została zakończona 30 czerwca 2017.

Wyniki rekrutacji w załączeniu

>>2017-2018 ikona pdf

>> szczegóły dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017 - 2018

W chwili obecnej do końca sierpnia 2017 trwa rekrutacja uzupełniająca.

Prosimy o przesyłanie kompletów dokumentów na adres mailowy szkoły: info@szkolawlimerick.pl

Informacje na temat rekrutacji można także uzyskać pod nr telefonów: 085 70 36 127 oraz 086 46 72 444

ZERÓWKA

Do klasy zerowej przyjmowane będą dzieci z roczników 2011.

Zerówka prowadzone jest przez stowarzyszenie "Polonijna Organizacja Oświatowa" i zajęcia te nie wchodzą w struktury ORPEG`u

Nauka w zerówce jest odpłatna, opłata ta wynosi 250 euro na rok szkolny.

Klasa I SP

Po zmianie ustawy o systemie oświaty, obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2010).

Do SPK mogą być przyjmowane również 6ciolatki. Przypominamy, ze w powyższej sytuacji ma zastosowanie § 5 ust. I rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2014 poz. 454).

Zajęcia dydaktyczne w klasach I, II i III Szkoły Podstawowej prowadzone są w oddziale liczącym nie więcej niż 25 uczniów.

Klasy II - VI SP, oraz klasy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Do pozostałych klas przyjmowane będą dzieci z odpowiednich roczników.

W przypadku, gdy dziecko nie uczęszczało do szkoły polskiej przez przynajmniej 1 rok, przeprowadzony zostanie sprawdzian diagnozujący z zakresu języka polskiego. Jego wynik pomoże w podjęciu decyzji, do której klasy zapisać dane dziecko.

Materiały na sprawdziany diagnozujące z odpowiednich klas podane zostały poniżej.

>>Do pobrania Regulamin rekrutacji uczniów ikona pdf

Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do szkoły to:

1. Wypełniony kwestionariusz zapisu,

Jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL proszę w to pole wpisać brak i dopisać numer oraz serię paszportu lub dowodu osobistego.

2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły irlandzkiej, wystawione przez tą szkołę,

3. Kopia aktu urodzenia,

Dodatkowa dokumentacja - jeśli dotyczy

Wypełniony wniosek o legitymację szkolną wraz z 1 zdjęciem legitymacyjnym(prosimy dociąć zdjęcia do wymaganego wymiaru),

świadectwo ukończenia klasy / szkoły (polskie lub zagraniczne),

zaświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przyjęte będą tylko kompletne zgłoszenia!

>>Do pobrania kwestionariusz zapisu ucznia ikona pdf

>>Do pobrania wniosek o legitymację ikona pdf

Prosimy wszystkich rodziców pragnących zapisać dzieci do SPK Limerick o zapoznanie się ze Statutem Szkoły. Poniżej zamieściliśmy część Statutu poświęconą rekrutacji.

Wyciąg ze Statutu SPK Limerick

Materiały na sprawdziany diagnozujące z poszczególnych klas.

Poniżej podajemy zagadnienia, które należy opanować z danej klasy.

>>Szkoła Podstawowa

Klasa I

  • liczenie głosek, liter i sylab w wyrazach
  • pisownia spółgłosek miękkich w wyrazach
  • czytanie ze zrozumieniem
  • odpowiadanie na pytania do tekstu
  • proste pisanie ze słuchu
  • układanie zdań z podanymi wyrazami

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

>>Gimnazjum

Klasa I

Klasa II

zielono pomarańczowy pasek Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2014