klaszcząca dziewczynka

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Poniżej podajemy informacje na tematy, o które pytają Państwo najczęściej.

UBEZPIECZENIE

1. Czy konieczne jest opłacenie ubezpieczenia skoro moje dziecko jest już ubezpieczone w irlandzkiej szkole do której uczęszcza?
TAK. Ubezpieczenie w polskiej szkole jest obowiązkowe i jest jednym z warunków uczestnictwa dziecka w zajęciach lekcyjnych SPK w Limerick. Warunek ten zawarty jest w umowie wynajmu zawartej pomiędzy naszą szkołą, a szkołą irlandzką.

2. Do kiedy i u kogo można zapłacić ubezpieczenie?
Ostateczny termin upływa z końcem października br. Pieniądze można wpłacać u wychowawców. W przypadku przekazywania pieniędzy przez dzieci polecaną przez nas formą jest podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka (dzieci) koperta, z zaznaczeniem sumy i klasy do której uczęszcza. Prosimy nie zaklejać koperty

3. Co obejmuje ubezpieczenie?
Szczegóły ubezpieczenia podane zostaną wkrótce.

RADA RODZICÓW

4. Na co przeznaczane są pieniądze zbierane na Radę Rodziców?
Z pieniędzy Rady zostały zakupione książki do szkolnej biblioteki, atlasy historyczne i geograficzne oraz mapy z których korzystają dzieci podczas zajęć. To dzięki zebranym pieniądzom można było również zakupić szafy do biblioteki.
Działalność RR obejmuje również wsparcie wszelkich akcji i imprez związanych ze szkołą. Wymienić tu można między innymi organizację paczek mikołajkowych dla dzieci, pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz sfinansowanie opłat za domenęi serwer naszej szkolnej strony internetowej.

5. Moje dziecko dojeżdża do szkoły, nie korzysta z biblioteki, nie jeździ i nie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę. Czy w związku z tym muszę zapłacić opłatę na Radę Rodzicielską?
Dziecko uczestnicząc w zajęciach mimochodem korzysta z w/w materiałów zakupionych przez RR. Pozostawiamy osobistej ocenie i uczciwości decyzję o uiszczeniu opłaty.

6. Ile wynosi opłata na RR?
Opłata wynosi 25 euro od dziecka.

7. Czy są jakieś zniżki jeśli do szkoły uszęszcza więcej niż jedno dziecko?
Za dwójkę dzieci opłata wynosi 50 euro. Jeżeli w szkole uczy się trójka lub więcej dzieci, zwolnione są one z opłaty.

KONTAKT ZE SZKOŁĄ

8. W jaki sposób mogę kontaktować się z kierownikiem szkoły?
W poniedziałki i czwartki kierownik dyżuruje w godzinach 17:00 - 19:00 pod numerem telefonu 0857036127.
W ciągu tygodnia można również kontaktować sie ze szkołą wysyłając e-mail na adres info@szkolawlimerick.pl

9. Czy mogę spotkać się z kierownikiem w sobotę lub niedziele podczas trwania zajęć?
Spotkania z kierownikiem w szkole będą możliwe po uzgodnieniu terminu:

  • - w soboty: 14:30 - 15:00
  • - w niedziele: 15:20 - 15:50
KIEROWNIK SZKOŁY NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ INTERESANTÓW W CZASIE TRWANIA SWOICH ZAJĘĆ LEKCYJNYCH.

W sprawach uwag dotyczących działalności nauczycieli można się kontaktować z kierownikiem (ewentualnie Radą Rodziców) osobiście lub mailowo.

10. W jaki sposób mogę skontaktować się z nauczycielem uczącym moje dziecko?
Najlepszą formą kontaktu Rodzica z Nauczycielem jest uczestnictwo w organizowanych przez szkołę spotkaniach. Rodzice mogą się również kontaktować się z wychowawcą pisemnie w formie notatki w zeszycie, e-mailowo lub telefonicznie, jeśli nauczyciel udostępnił swój numer telefonu.

Z nauczycielami można się także skontaktować w formie mailowej. W zakładce grono pedagogiczne umieszczone są adresy mailowy do każdego nauczyciela uczącego w szkole.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

11. Czy szkoła będzie organizoawć zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w obecnym roku szkolnym?
Zajęcia pozalekcyjne odbywać się mogą po zakończeniu lekcji. Szczegółowe informacje będą podawane sukcesywnie na tablicy ogłoszeniowej i na stronie internetowej w dziale zjęcia pozalekcyjne.
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje.
UWAGA! Osoby zainteresowane poprowadzeniem dodatkowych zajęć serdecznie zapraszamy.

SZKOŁA

12. Palenie papierosów na terenie szkoły.
Na terenie należącym do szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów!. Dotyczy to zarówno podjazdu jak i parkingu. Osoby, które nie zastosują się do w/w zarządzenia, zostaną poproszone o natychmiastowe opuszczenie terenu szkoły. Palenie na terenie należacym do szkoły jest czynem karalnym.

13. Dlaczego nie można parkować przed szkołą?
Parking przed budynkiem szkoły nie jest parkingiem dla Rodziców. Udostępniony został on tylko nauczycielom. W związku z tym bardzo prosimy o parkowanie poza terenem szkoły. Jest to wymóg narzucony nam odgórne i dotyczy wszystkich rodziców, zarówno polskich (w ciągu weekendu) jaki i irlandzkich (podczas trwania tygonia).
Jednym z powodów jaki podano nam w związku z zakazem parkowania dla polskich rodziców były pozostawiane w zeszłym roku, na parkingu przyszkolnym, niedopałki papierosów.

14. Gdzie można w takim razie parkować?
Można parkować samochody na pobliskich uliczkach lub ewentualnie na parkingu przy kościele Redemptorystów.

15. Czy mogę wejść do szkoły wraz ze swoim dzieckiem?
Uczniowie nie mają prawa wpuszczać do szkoły NIKOGO. Rodzice mogą wejść na pierwszą część korytarza szkolnego i zatrzymać się jeszcze przed klatką schodową.

16. Kto może przebywać w budynku szkoły?
W czasie trwania zajęć w budynku szkoły mogą przebywać TYLKO jej uczniowie i nauczyciele, ewentualnie osoby upoważnione przez kierownika polskiej szkoły. Rodzice, inni dorośli oraz uczniowie, którzy ukończyli już szkołę, nie mogą wchodzić do budynku szkoły. Wyjątkiem są organiowane przez szkołę spotkania z wychowawcami, kiermasze książek lub indywidualne, umówione spotkania nauczyciel-rodzic.

POLSKA KOMUNIA

17. Czy szkoła będzie organiować polską komunię?
NIE. Szkoła nie zorganizuje Komunii Świętej w języku polskim. Wszelkie pytania dotyczące w/w kwestii prosimy kierować do polskiego księdza.

PRZYWOŻENIE I ODBIÓR DZIECI ZE SZKOŁY

1. Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej czekają z opiekunami na rozpoczęcie zajęć przed wejściem do budynku. Dzieci odbierane są przez wychowawcę klasy lub nauczyciela dyżurującego. Rodzice nie wchodzą z dziećmi do szkolnego korytarza.
2. W przypadku, gdy uczniowie klas I-III przyjeżdżają do szkoły znacznie wcześniej, rodzice powierzają dziecko nauczycielowi pełniącemu dyżur, który odprowadzi je do świetlicy lub czekają z dziećmi pod szkołą. Prosimy o nie parkowanie w tym czasie przed budynkiem.
3. Uczniowie klas starszych mogą wchodzić do budynku szkoły sami.
4. Nauczyciel, który przeprowadza ostatnią lekcję w danej klasie, (klasy I - VI SP) zobowiązany jest odprowadzić wszystkich uczniów do głównych drzwi wejściowych.
5. Nauczyciel sprawdza, czy uczeń wraca do domu sam, czy z osobą do tego upoważnioną.
6. W przypadku, gdy opiekunowie nie stawiają się po odbiór ucznia w oznaczonym czasie, nauczyciel odprowadza dziecko do świetlicy lub zabiera ucznia na koleją lekcję. Dziecko może być odebrane na kolejnej przerwie. Prosimy o punktualność.

-->
zielono pomarańczowy pasek Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2014