klaszcząca dziewczynka

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE SZKOŁY

>>Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego ikona pdf

REGULAMINY

>> Regulamin zerówki

 1. Uczniów obowiązuje regulamin i statut szkoły.
 2. Uczniowie są zawsze przygotowani do zajęć. Przynoszą potrzebne podręczniki i przybory. Odrabiają zadania domowe.
 3. Uczniowie przynoszą do szkoły obuwie zmienne.
 4. Na terenie szkoły panuje całkowity zakaz żucia gumy.
 5. W czasie przerwy uczniowie powinni zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie krzyczeć oraz przebywać na korytarzu obok klasy, w której mają zajęcia.
 6. Uczniom nie wolno bez zgody nauczyciela opuszczać budynku szkolnego. Po zajęciach uczniów odbierają rodzice lub opiekunowie.
 7. Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają salę w ładzie i czystości.
 8. Uczeń, który źle się poczuje w trakcie zajęć, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy.
 9. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
 10. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole nie później niż w ciągu 1 tygodnia.
 11. Zabrania się przynoszenia słodyczy, chipsów i chrupek jak również napojów gazowanych oraz napojów w szklanych butelkach.
 12. Uczniowie są zobowiązani do dbania o sprzęt i przyrządy szkolne.

>>Regulamin Szkoły ikona word

>>Regulamin Festynu SZkolnego ikona pdf

zielono pomarańczowy pasek Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2014